Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.


Dążenie do wprowadzenia równości płci w życiu zawodowym może – według szacunków ekspertów – przyczynić się do powstania do 2050 roku około 10,5 mln nowych miejsc pracy w samej tylko Europie. Z raportu sporządzonego przez McKinsey Global Institute wynika, że zwiększeniu zaangażowania kobiet w gospodarkę może towarzyszyć wzrost światowego PKB o 12 bln dolarów.

Nie tylko szacunki ekonomiczne przemawiają za promocją równouprawnienia w pracy. Zwiększone zainteresowanie przedsiębiorstw tą kwestią wynika też z oczekiwań pracowników, którzy uważają, że zapewnienie takich samych warunków pracy i płacy jest wręcz moralnym obowiązkiem pracodawcy.

Źródło:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1442218,rownouprawnienie-plci-moze-stworzyc-nowe-miejsca-pracy.html