Świadczenie chorobowe – sprawdź, w jakich sytuacjach Ci się należy

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i świadczenia chorobowego. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Sprawdź, kiedy przysługuje świadczenie.

1. Złamanie będące skutkiem wypadku przy pracy

Pośliźnięcie i złamanie ręki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (w miejscu pracy lub w delegacji) uprawnia nas do pobierania zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Przez pierwsze 33 dni świadczenie wypłaca pracodawca, przez pozostałe 182 robi to Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Przeszczep narządów – pracownik jako dawca

Oddając np. nerkę członkowi swojej rodziny, mamy prawo do zasiłku chorobowego za okres badań oraz za czas, w którym będziemy niezdolni do pracy z powodu zabiegu pobrania narządu. Wysokość świadczenia to 100% podstawy wymiaru.

3. Grypa z powikłaniami – zwolnienie lekarskie i hospitalizacja

Przebywając na zwolnieniu lekarskim lub w szpitalu, do 33. lub do 14. dnia (w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia), otrzymujemy wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru. Od 34. lub od 15. dnia niezdolności do pracy – jeśli nadal przebywamy w szpitalu – otrzymujemy zasiłek chorobowy w wysokości 70% wynagrodzenia miesięcznego.

4. Ciąża zagrożona

Pracownica w ciąży ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni, otrzymując w tym czasie zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Innym zatrudnionym takie uprawnienie przysługuje maksymalnie przez 182 dni. Przez pierwsze 33 dni choroby ciężarna może pobierać wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca pracodawca.

5. Podejrzenie choroby zakaźnej

Pracownik odsunięty od wykonywania obowiązków ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób, których praca wymaga bezpośrednich interakcji z innymi ludźmi oraz zatrudnionych, mających kontakt z żywnością. Decyzję o ewentualnym odsunięciu wydaje państwowy inspektor sanitarny. Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru. Za czas pobytu w szpitalu zatrudnionemu przysługuje świadczenie chorobowe w wysokości 70% miesięcznego wynagrodzenia.

Jak powiadomić pracodawcę o chorobie?

Procedura zależy od tego, czy sytuacja dotyczy zaplanowanego wcześniej zabiegu, hospitalizacji itp., czy nagłej choroby. W przypadku planowanej nieobecności, o jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania informujemy pracodawcę (lub osobę wskazaną w przepisach wewnątrzzakładowych) odpowiednio wcześniej. O nagłej chorobie  zawiadamiamy pracodawcę nie później niż drugiego dnia nieobecności w pracy. Możemy zrobić to w dowolny sposób, jeśli procedura przekazania takiej informacji nie jest ściśle określona w przepisach firmy: osobiście, poprzez inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem Internetu czy drogą pocztową (za termin powiadomienia uznaje się datę stempla pocztowego).

Informacje dotyczące zasiłku chorobowego znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-chorobowy/z-ubezpieczenia-chorobowego.