Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach

Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

Najważniejsze informacje na temat umowy na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony jest jednym z trzech rodzajów umowy o pracę opisanych w kodeksie pracy. Przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego typu stosunku pracy:

 • Kiedy konieczne jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Zgodnie z art. 251 § 1 kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tym samym pracownikiem a pracodawcą, nie może przekraczać 33 miesięcy. Co więcej, łączna liczba tych umów nie może być większa niż trzy. Wynika z tego, że trzecia umowa o pracę na czas określony – zawarta między tymi samymi stronami stosunku pracy – jest ostatnią. Jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony przekracza 33 miesiące lub liczba tego typu umów jest większa niż trzy, uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Świadczy o tym § 3 wspomnianego artykułu.

 • Jak można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony?

Co do zasady, umowę o pracę można rozwiązać:

 1. na mocy porozumienia stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 4. z upływem czasu, na który została zawarta.

W przypadku umowy na czas nieokreślony możliwe są tylko trzy pierwsze sposoby rozwiązania stosunku pracy (umowa ta jest bezterminowa, więc nie może zostać rozwiązana z upływem czasu, na który została zawarta). Jeżeli pracodawca wypowiada tego typu umowę, ma obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej takie postępowanie, co wynika z art. 30 § 4 kodeksu pracy. Dodatkowo, musi on powiadomić (na piśmie) zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony, ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. Świadczy o tym art. 38 § 1 ustawy.

Co zawiera umowa o pracę?

 • Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 2. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 3. 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Regulacje te zostały opisane w art. 36 § 1 kodeksu pracy.

 • Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Według art. 361 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (maksymalnie do jednego miesiąca), jeśli wypowiedzenie pracownikowi umowy jest konsekwencją ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo wynika z innej przyczyny niedotyczącej pracowników. W takiej sytuacji zwalnianej osobie przysługuje odszkodowanie.

Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie – ABC