Umowa o dzieło – jak powinna wyglądać?

Umowa o dzieło to nisko opodatkowana forma zatrudnienia, która nie obliguje żadnej ze stron do opłacania składek społecznych i zdrowotnych. Sprawdź, kiedy można ją podpisać i jakie elementy powinna zawierać.

Umowa o dzieło – czego może dotyczyć?

Umowa o dzieło to porozumienie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (autorem) dzieła. Zasady jej zawierania oraz wynikające z niej prawa i obowiązki reguluje kodeks cywilny (art. 627-646). Dziełem, które stwarza autor, nie musi być przedmiot materialny (tekst, grafika, rzeźba itd.). Za realizację dzieła uznaje się również samo doprowadzenie do jakiejś sytuacji, uzyskanie konkretnego rezultatu.

Jak powinna wyglądać umowa o dzieło?

1. Strony umowy

W poprawnie skonstruowanej umowie o dzieło zostają określone strony. Możemy na jej podstawie stwierdzić, kto zleca wykonanie dzieła, a kto zobowiązuje się do jego realizacji. W dokumencie muszą znaleźć się dane obu stron, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz numer PESEL (nieobowiązkowo). Dodatkowo, jeśli stroną jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, należy podać NIP. W przypadku spółki, w dokumencie muszą pojawić się następujące informacje: nazwa, adres siedziby, numer wpisu do KRS, dane osoby uprawnionej do reprezentowania spółki.

2. Przedmiot umowy

W umowie o dzieło istotne jest dokonanie szczegółowego opisu jej przedmiotu. Precyzyjne określenie ustaleń pomaga uniknąć późniejszych nieporozumień i ułatwia rozstrzyganie ewentualnych sporów.

3. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła

Określenie kwoty wynagrodzenia za wykonanie dzieła nie wystarczy. Umowa powinna zawierać informacje na temat formy jego wypłacenia: ryczałtowej (ustalonej z góry) lub kosztorysowej (wyliczanej według ustalonej listy prac i stawek). W niektórych umowach określa się również termin wypłaty wynagrodzenia. Wykonawca otrzymuje należność w dniu oddania dzieła, jeśli strony nie ustaliły inaczej.

4. Termin

Ważnym elementem umowy jest termin, z upływem którego dzieło ma zostać przekazane. W dokumencie można określić także dzień rozpoczęcia realizacji dzieła.

5. Informacje dodatkowe

W umowie nie muszą pojawić się informacje dotyczące sposobu dostarczania materiałów wykonawcy lub przekazania dzieła zamawiającemu. Aby uniknąć konfliktów, warto rozstrzygnąć te kwestie.

6. Podpisy

Aby umowa zawarta w formie pisemnej była ważna, konieczne są własnoręczne podpisy obu stron, znajdujące się bezpośrednio pod tekstem umowy. Ewentualne dopiski pojawiające się poniżej, powinny być ponownie sygnowane.

Kalkulator – umowa o dzieło

Dochód osiągany z tytułu umowy o dzieło jest opodatkowany według zasad ogólnych. Oznacza to, że wymiar odprowadzanej kwoty zależy od stawek podatkowych. Ich aktualną wysokość można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/stawki-podatkowe. Narzędziem pomocnym w samodzielnym obliczaniu wynagrodzenia netto jest kalkulator Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.