Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło – sprawdź, ile zarobisz

Pracę można świadczyć na podstawie kilku umów, pomiędzy którymi występują istotne różnice – także finansowe. Zarobki uzależnione są nie tylko od stawek i czasu poświęcanego na pracę. Znaczenie mają także wysokości składek oraz podatków potrącanych z pensji pracownika.

Brutto – ile to netto?

Podczas rozmowy o pracę rekruter najczęściej podaje nam wysokość pensji brutto. Od tej kwoty musimy odliczyć łączny wymiar składek, który jest różny dla każdej z umów. Narzędziem pomocnym w określeniu wysokości wynagrodzenia jest kalkulator stworzony przez Pracuj.pl. Można znaleźć go tutaj: kariera.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

Poradnik pt. „Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek” dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Zasady+podlegania+ubezpieczeniom+społecznym+i+ubezpieczeniu+zdrowotnemu+oraz+ustalania+podstawy+wymiaru+składek/780a6dc2-67db-48e0-8d02-0d7aa1e28912.  

Umowa o pracę – wysokość składek:

  • składka emerytalna – 9,76% podstawy wynagrodzenia brutto;
  • składka rentowa – 1,5% podstawy wynagrodzenia brutto;
  • składka chorobowa – 2,45% podstawy wynagrodzenia brutto;
  • składka zdrowotna – 9% podstawy wynagrodzenia brutto pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne;
  • składka wypadkowa – jej wysokość jest zmienna i zależy od branży, w jakiej działa pracodawca oraz od liczby pracowników zgłaszanych do ubezpieczenia; wymiar może wahać się od 0,40% do 3,60% podstawy wynagrodzenia brutto.

Umowa zlecenie – wysokość składek

Składka na ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowa, gdy umowa zlecenie stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia.

  • składka emerytalna – obowiązkowa, 9,76% podstawy wymiaru;
  • składka rentowa – obowiązkowa, 1,5% podstawy wymiaru;
  • składka chorobowa – dobrowolna (na wniosek zleceniobiorcy), 2,45% podstawy wymiaru;
  • składka zdrowotna – obowiązkowa (istnieją wyjątki), 9% podstawy wymiaru;
  • składka wypadkowa – obowiązkowa, 0,40% - 3,60% podstawy wymiaru; jej wysokość wynosi:

- 1,8% - dla płatników podlegających wpisowi do rejestru REGON i zgłaszających do ubezpieczenia maksymalnie 9 osób oraz dla płatników niepodlegających wpisowi do rejestru;

- tyle co stopa procentowa, określana dla konkretnej grupy działalności dla płatników podlegających wpisowi do rejestru REGON i zgłaszających do ubezpieczenia co najmniej 10 osób.

Osoba wykonująca pracę na podstawie kilku umów zlecenie jest zobowiązana płacić składki z tytułu każdej z nich. Obowiązek istnieje, dopóki całkowity przychód nie przekroczy wartości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku. Po osiągnięciu tego pułapu obowiązkowa jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Odprowadza się ją od każdej z umów.   

Umowa o dzieło – wysokość składek

Osoba, która jest zatrudniona wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Ten rodzaj umowy cywilnoprawnej nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. Od umów cywilnoprawnych odprowadza się zryczałtowany podatek od kwoty uzyskanego przychodu (18%). Dzieje się tak, jeśli wynagrodzenie nie przekracza 200 zł. Zarobek wyższy niż 200 zł. podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2500 zł. brutto osiągnie inną wartość netto w zależności od tego, jaką umowę podpiszemy z pracodawcą. Najwięcej pieniędzy zostaje w naszej kieszeni, gdy pracujemy na podstawie umowy o dzieło. Pamiętajmy, że ta forma zatrudnienia nie zapewnia nam prawa do zasiłków oraz innych świadczeń, które otrzymujemy przy wyższym oskładkowaniu.