Podatki umowa-zlecenie

Umowa-zlecenie gwarantuje pracownikowi minimalną stawkę godzinową, która wynosi 14,70 zł. brutto. Sprawdź, jakie składki oraz podatki wiążą się z zatrudnieniem na podstawie umowy-zlecenia i jaką kwotę otrzymasz „na rękę”.

Umowa-zlecenie – wynagrodzenie

Wynagrodzenie brutto to należność, od której pracodawca odlicza podatek dochodowy oraz składki na:

 • ubezpieczenie społeczne – obowiązkowo, jeżeli umowa-zlecenie stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia:

– emerytalne,

– rentowe,

– chorobowe (dobrowolnie, na wniosek zleceniobiorcy);

 • ubezpieczenie zdrowotne – obowiązkowo.

Umowa-zlecenie dla studentów – ile podatku i składek należy odprowadzić?

Obowiązek odprowadzania składek nie dotyczy studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Aktualna wysokość stawek dostępna jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne. Płaca studentów pracujących na umowie-zleceniu jest więc pomniejszana tylko o podatek dochodowy, a jedynym kosztem zleceniodawcy jest w tym wypadku wynagrodzenie brutto. Studenci zatrudnieni na tego typu umowach otrzymują więc relatywnie wyższą część wynagrodzenia.

Umowa-zlecenie dla studenta – ABC

Umowa-zlecenie – jak obliczyć podatek dochodowy?

Wysokość podatku dochodowego zależy od kwoty należności wynikającej z umowy. Ta zasada dotyczy umów zawieranych z pracownikiem, który nie jest zatrudniany przez danego pracodawcę na podstawie umowy o pracę. Istnieją trzy możliwości opodatkowania umowy- zlecenia:

 • zryczałtowany podatek dochodowy – wynosi 18% i jest liczony od kwoty osiągniętego przychodu. Tę formę opodatkowania można wybrać tylko wtedy, gdy kwota zapisana w umowie nie przekracza 200 zł.
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych – dotyczy wynagrodzeń wyższych niż 200 zł. Po zakończeniu roku podatkowego, do końca stycznia kolejnego roku zleceniodawca musi przekazać do właściwego urzędu skarbowego deklarację PIT-4R. Znajdują się w niej informacje na temat zaliczek na podatek dochodowy.
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, stawka godzinowa – podatek w takiej formie opłaca się, gdy umowa określa stawkę godzinową dla zleceniobiorcy, a wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. W takiej sytuacji stosuje się przepisy opodatkowania na zasadach ogólnych.

Umowa-zlecenie – jak wyliczyć podatek i wysokość wynagrodzenia?

Wyliczenie należnego od umowy-zlecenia podatku i wysokości wynagrodzenia obejmuje następujące czynności:

 • od kwoty brutto odlicza się składki na ZUS opłacane przez zleceniobiorcę:

- składka emerytalna – 9,76% kwoty brutto,

- składka rentowa – 1,5% kwoty brutto,

- składka chorobowa – 2,45 kwoty brutto.

 • od kwoty brutto pomniejszonej o składki na ZUS oblicza się 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodu;
 • następnie wylicza się składkę zdrowotną:

- 9% - składka zdrowotna do opłacenia w ZUS (po odjęciu składek ZUS),

7,75% - składka zdrowotna do odliczenia od podatku (po odjęciu składek ZUS);

 • wynagrodzenie brutto minus składki ZUS i koszty uzyskania przychodu to wyznaczona podstawa opodatkowania;
 • wylicza się zaliczkę na podatek dochodowy – 18% lub 32% po przekroczeniu progu podatkowego;
 • od uzyskanej sumy odejmuje się składkę zdrowotną do odliczenia od podatku (stopa procentowa 7,75%)
 • kwota brutto wynagrodzenia minus składki ZUS, minus składka zdrowotna 9%, minus zaliczka na podatek dochodowy daje nam kwotę wynagrodzenia do wypłaty

Umowa-zlecenie nieprzekraczająca 200 zł – jak wyliczyć podatek?

W przypadku umowy-zlecenia, w której kwota należności nie przekracza 200 zł, pobiera się od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu. Wynagrodzenie i podatek wyliczane są wówczas następująco:

 • wylicza się składki na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy (jeśli podlega składkom ZUS):

- składka emerytalna – 9,76%,

- składka rentowa – 1,5%,

- składka chorobowa – 2,45%; 

 • wylicza się składkę zdrowotną w wysokości:

- 9% - do opłacenia w ZUS (po odjęciu składek ZUS)

- 7,75% - do odliczenia od podatku (po odjęciu składek ZUS);

 • od wynagrodzenia brutto odejmowane są składki ZUS – w ten sposób uzyskujemy podstawę opodatkowania;
 • następnie należy wyliczyć zryczałtowany podatek 18%;
 • kwota brutto minus składki ZUS, minus składka zdrowotna 9%, minus zryczałtowany podatek 18% daje kwotę wynagrodzenia do wypłaty. 

Umowa-zlecenie – jak rozliczyć podatek?

W przypadku umowy-zlecenia zleceniodawca pełni funkcję płatnika i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Otrzymując kwotę netto, zleceniobiorca nie musi samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczek na podatek. Dochody z umowy-zlecenia rozlicza z urzędem skarbowym w formularzu PIT-37. 

PIT-37 należy wypełnić na podstawie otrzymanych od pracodawców formularzy PIT-11, które powinny być przesłane do zleceniobiorcy do końca lutego. Znajdują się w nich następujące informacje:

 • wysokość osiągniętego w trakcie roku podatkowego przychodu,
 • wysokość kosztów uzyskania przychodu,
 • wysokość zaliczek pobranych na podatek dochodowy,
 • wysokość pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zleceniobiorca oblicza na podstawie PIT-11 podatek, sumując dochody otrzymane ze wszystkich umów i źródeł. Całkowitą wysokość osiągniętego dochodu można pomniejszyć o przysługujące ulgi i odliczenia odejmowane od dochodu. Od otrzymanej kwoty należy naliczyć podatek, który również może zostać zmniejszony o możliwe ulgi i odliczenia od podatku. Dopiero po dokonaniu takich obliczeń można stwierdzić, jakiej wysokości jest różnica w podatku, czy wystąpiła nadpłata, czy niedopłata do podatku dochodowego. 

Umowa-zlecenie – koszty uzyskania przychodu

Dla obliczania wysokości wynagrodzenia netto ważne są koszty uzyskania przychodu (20% lub 50%), które pomniejszają podstawę opodatkowania. Im wyższe koszty, tym niższy podatek dochodowy. Wydatki, które zmniejszają wysokość podatku dochodowego, zostały wymienione w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf).

Minimalna stawka godzinowa – kogo nie dotyczy?

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy kilku grup zatrudnionych, do których należą: osoby zatrudnione w rodzinnych domach pomocy bądź pracownicy opiekujący się osobami niepełnosprawnymi lub uczestnikami wycieczek. Do otrzymywania minimalnej stawki godzinowej mają prawo osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia, a także samozatrudnieni.

Czy wynagrodzenie na umowie-zleceniu musi być określone stawką godzinową?

Umowa-zlecenie – kalkulator wynagrodzeń

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia, które otrzymamy za pracę na podstawie umowy-zlecenia, możemy skorzystać z narzędzia Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/. Dzięki kalkulatorowi określimy, jaki będzie nasz zarobek.