Umowa zlecenie – na co zwracać uwagę przy podpisywaniu?

Wykonawca zlecenia nie posiada przywilejów pracowniczych, które wiążą się z zawarciem umowy o pracę. Nie ma prawa m.in. do urlopu, ochrony wynagrodzenia, okresu wypowiedzenia i odprawy. Z drugiej strony, umowy cywilnoprawne to elastyczna forma zatrudnienia.

Podstawa prawna umowy zlecenia

Umowę zlecenia zawiera się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 734). Ustawę można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093.   

Na co uważać, podpisując umowę zlecenie?

Przepisy nie narzucają formy, jaką powinna przyjąć umowa zlecenie. Istnieje kilka kwestii, którym warto baczniej się przyjrzeć, zanim podpiszemy umowę.

1. Brak uprawnień pracowniczych

Wykonawca zlecenia nie ma prawa np. do urlopu wypoczynkowego, przysługującego w określonym wymiarze. W umowie można zawrzeć stosowny zapis, że zleceniodawca dodatkowo zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia. Wolny czas nie jest jednak prawem, lecz przywilejem zleceniobiorcy.

2. Elastyczna forma zatrudnienia

Zlecający nie może narzucić wykonawcy czasu i miejsca realizowania zadania. Ma prawo wymagać jedynie określonego rezultatu w wyznaczonym terminie. Zleceniobiorca nie musi wykonywać poleceń pracodawcy.    

3. Umowa zlecenie a umowa o pracę

Ustalenie zakresu obowiązków, wypłacanie wynagrodzenia konkretnego dnia miesiąca, a nie po wykonaniu zadania, określenie miejsca i czasu pracy – takie cechy charakteryzują stosunek pracy. Sąd, powiadomiony przez pracownika lub przez Państwową Inspekcję Pracy, może orzec, że podpisanie umowy zlecenia miało na celu uniknięcie dodatkowych kosztów zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca musi liczyć się z wysokimi karami.   

4. Odpowiedzialność finansowa za zerwanie lub nieprawidłowe wykonanie zlecenia

Zleceniodawca nie może zawrzeć z wykonawcą zlecenia umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie. Takie prawo przysługuje tylko pracodawcy, który zawarł z podwładnym umowę o pracę. Zleceniodawca może zamieścić w umowie zlecenia klauzulę, określającą odpowiedzialność zleceniobiorcy - ustaloną na podstawie przepisów kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. Dokumenty są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740400236.  

Umowa zlecenie - jak obliczyć netto z brutto?

Minimalna stawka godzinowa - w przypadku umowy zlecenia - wynosi 13 zł brutto. Przepracowanie określonej liczby godzin daje prawo do wynagrodzenia, którego wysokość netto zależy od kilku kwestii. Znaczenie ma m.in. fakt, czy zlecenie stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń. O wymiarze wynagrodzenia decyduje również to, czy zleceniobiorca jest studentem przed 26. rokiem życia. Istotna jest także wysokość kosztów uzyskania przychodu. W obliczeniu wartości wynagrodzenia netto, należnego z tytułu realizowania umowy zlecenia, pomoże kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.