Umowa zlecenie – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Obowiązki zawodowe można wykonywać na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenie. Zleceniobiorcy przysługuje minimalne wynagrodzenie godzinowe, a także świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, jeśli do niego przystąpi. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o tym rodzaju umowy.   

1. Kiedy zawiera się umowę zlecenie?

Przepisy dotyczące umowy zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Ustawa jest dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności na rzecz albo w imieniu zleceniodawcy. Może chodzić np. o obsługę księgową firmy.

2. Kiedy odprowadza się składki od umowy zlecenie?

Składki są obowiązkowe np. wtedy, gdy umowa zlecenie stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Opłaca się je również w sytuacji, gdy zleceniobiorcą jest emeryt. Składki odlicza się do chwili, aż przychód osiągnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku.

3. Czy zleceniobiorcy przysługuje chorobowe?

Po 90 dniach opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, zleceniobiorca nabywa prawo do świadczeń, czyli m.in. do zasiłku. Okresy składkowe sumuje się, o ile przerwa między nimi nie trwała dłużej niż 30 dni.

4. Czy można rozwiązać umowę zlecenie?

Obie strony mogą wypowiedzieć umowę. Zleceniodawca ma obowiązek zwrócić koszty poniesione przez zleceniobiorcę w związku z realizacją zlecenia i wypłacić wynagrodzenie za wykonane czynności. Zleceniobiorca także ma prawo zerwać umowę z ważnych powodów (choroba, zmiana miejsca zamieszkania itd.).  

5. Ile wynosi i od czego zależy minimalna stawka godzinowa?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej zależy od najniższej krajowej obowiązującej w danym roku. Wzrost płacy minimalnej skutkuje waloryzacją stawki godzinowej.

6. Komu nie przysługuje minimalna stawka?

Najniższa stawka godzinowa nie należy się osobom, które samodzielnie ustalają, gdzie oraz kiedy pracują i otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Chodzi o niektórych samozatrudnionych.   

7. Kto prowadzi ewidencję przepracowanych godzin?

Na zleceniodawcy spoczywa obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy. Ewidencja może mieć formę papierową lub elektroniczną. Zasady potwierdzania liczby przepracowanych godzin powinny zostać określone w umowie.  

Stawka godzinowa brutto-netto, kalkulator

Z ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz niektórych innych ustaw (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265) wynika, że zleceniobiorcy przysługuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto (stan na 2017 rok). Kalkulator godzinowy brutto pozwala wyliczyć, jaką kwotę otrzymasz po odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy i (ewentualnie) składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma nie tylko stawka, ale także liczba przepracowanych godzin. Przelicznik godzinowy brutto-netto możesz znaleźć w serwisie Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.