Umowa zlecenie – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Możemy pracować na podstawie umowy o pracę, którą zawiera się zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Istnieje także możliwość podpisania z zatrudniającym umowy zlecenia, regulowanej przez przepisy kodeksu cywilnego. Warto znać podobieństwa i różnice, jakie pomiędzy nimi występują.

Jaka jest podstawa prawna umowy zlecenia?

Przepisy dotyczące umowy zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-749): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093. Wysokość składek ubezpieczeniowych, odprowadzanych od zlecenia, została określona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887.

Umowa zlecenie – składki

Co prawda zapisy, jakie można zawrzeć w umowie zlecenie, nie są określone tak precyzyjnie, jak zawartość umowy o pracę, ale obowiązują pewne rygory. Pracodawca musi odprowadzać składki społeczne od umowy zlecenia, jeśli stanowi ona jedyny tytuł do ubezpieczeń. Opłacanie składki: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i zdrowotnej jest konieczne. W przypadku składki chorobowej występuje dobrowolność. Osoba, która wykonuje jednocześnie kilka umów-zleceń, obowiązkowo odprowadza składki emerytalne i rentowe od każdej z umów. Robi to do chwili, gdy łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne w przypadku umowy-zlecenia. Musimy złożyć odpowiedni wniosek, jeśli chcemy, by nas obejmowało.

Wysokość składek ZUS wyrażona w procentach jest taka sama, jak przy umowie o pracę i wynosi:

  • 9,76% podstawy wynagrodzenia – emerytalna,
  • 1,5% podstawy wynagrodzenia – rentowa,
  • 2,45% podstawy wynagrodzenia – chorobowa
  • 9% podstawy wynagrodzenia pomniejszonego o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) – zdrowotna.

Umowa zlecenie – najważniejsze informacje

Przysługuje nam minimalna stawka godzinowa (13 zł brutto), jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Od tej kwoty pracodawca odlicza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Najważniejsze elementy, jakie powinny zostać zawarte w dokumencie, to:

  • strony umowy,
  • data rozpoczęcia i wygaśnięcia,
  • przedmiot zlecenia,
  • wynagrodzenie,
  • odręczne podpisy obu stron.

Zleceniobiorca nie ma zagwarantowanego prawa do płatnego urlopu. Można określić w umowie, kiedy i na jakich zasadach wykonawca będzie mógł skorzystać z dni wolnych, za które otrzyma wynagrodzenie. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Chodzi o 90 dni nieprzerwanego opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Okresy składkowe sumują się, o ile przerwa między nimi nie wynosi więcej niż 30 dni. Studenci, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, są zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek od umowy-zlecenia. Jeżeli w umowie zlecenie nie ma zapisu dotyczącego okresu wypowiedzenia,  mamy prawo zrezygnować z wykonania zlecenia z dnia na dzień – bez żadnych konsekwencji. Nie obowiązuje okres wypowiedzenia, jak w przypadku umowy o pracę.