Urlop pracownika niepełnosprawnego – na jakich zasadach?

Pracownicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymują dodatkowe prawa pracownicze. Nie muszą wykonywać swoich obowiązków w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Przysługuje im również dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni rocznie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art. 155 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego – w zależności od stażu urlopowego. Osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowo 10 dni nieprzerwanego, płatnego urlopu, co sprawia, że jego wymiar wzrasta do 30 lub 36 dni. Dodatkowe dni wolne są udzielane na takich samych zasadach jak zwykły urlop wypoczynkowy. Ponadwymiarowy urlop nie przysługuje pracownikom, którzy na podstawie odrębnych przepisów mogą korzystać z dni wolnych w wymiarze większym niż 26 dni. Dotyczy to na przykład nauczycieli.

Jeden dzień urlopu wypoczynkowego udzielanego osobie niepełnosprawnej odpowiada 7 lub 8 godzinom pracy – w zależności od stopnia niepełnosprawności. Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nabywa prawo do dodatkowego urlopu na mocy prawa. Nie musi występować do pracodawcy o przyznanie dni wolnych w większym wymiarze. Dodatkowy urlop wypoczynkowy przechodzi na kolejny rok. Pracownik powinien wykorzystać go najpóźniej do końca trzeciego kwartału kolejnego roku kalendarzowego. Więcej informacji można znaleźć w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776).   

Wynagrodzenie urlopowe

Podstawę pensji, jaką otrzymuje się w trakcie urlopu, stanowi wynagrodzenie zasadnicze oraz niektóre świadczenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem:

 • jednorazowych i nieregularnych wypłat za spełnienie określonego zadania lub za konkretne osiągnięcie,
 • wynagrodzeń za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przestoju,
 • nagród jubileuszowych,
 • wynagrodzeń za czas urlopu wypoczynkowego i za czas innych usprawiedliwionych nieobecności,
 • ekwiwalentów pieniężnych za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego,
 • kwoty wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, trzynastej pensji oraz należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżki finansowej,
 • odpraw emerytalnych, rentowych lub innych,
 • wynagrodzeń i odpraw pieniężnych należnych w razie rozwiązania stosunku pracy.

Pracownik niepełnosprawny otrzymuje dodatek wyrównawczy. Świadczenie przysługuje mu ze względu na siedmiogodzinny dzień pracy. Dodatek najczęściej nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego, ale jest brany pod uwagę w odniesieniu do pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obliczanie dochodu netto -przysługującego za czas urlopu - polega na podzieleniu podstawy wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę. Uzyskany wynik mnoży się przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby, gdyby przebywał w zakładzie pracy.