Urlop pracownika niepełnosprawnego – na jakich zasadach? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymują dodatkowe prawa pracownicze. Nie muszą wykonywać swoich obowiązków w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Przysługuje im również dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni rocznie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art. 155 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego – w zależności od stażu urlopowego. Osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowo 10 dni nieprzerwanego, płatnego urlopu, co sprawia, że jego wymiar wzrasta do 30 lub 36 dni. Dodatkowe dni wolne są udzielane na takich samych zasadach jak zwykły urlop wypoczynkowy. Ponadwymiarowy urlop nie przysługuje pracownikom, którzy na podstawie odrębnych przepisów mogą korzystać z dni wolnych w wymiarze większym niż 26 dni. Dotyczy to na przykład nauczycieli.

Jeden dzień urlopu wypoczynkowego udzielanego osobie niepełnosprawnej odpowiada 7 lub 8 godzinom pracy – w zależności od stopnia niepełnosprawności. Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nabywa prawo do dodatkowego urlopu na mocy prawa. Nie musi występować do pracodawcy o przyznanie dni wolnych w większym wymiarze. Dodatkowy urlop wypoczynkowy przechodzi na kolejny rok. Pracownik powinien wykorzystać go najpóźniej do końca trzeciego kwartału kolejnego roku kalendarzowego. Więcej informacji można znaleźć w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776).   

Wynagrodzenie urlopowe

Podstawę pensji, jaką otrzymuje się w trakcie urlopu, stanowi wynagrodzenie zasadnicze oraz niektóre świadczenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem:

 • jednorazowych i nieregularnych wypłat za spełnienie określonego zadania lub za konkretne osiągnięcie,
 • wynagrodzeń za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przestoju,
 • nagród jubileuszowych,
 • wynagrodzeń za czas urlopu wypoczynkowego i za czas innych usprawiedliwionych nieobecności,
 • ekwiwalentów pieniężnych za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego,
 • kwoty wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, trzynastej pensji oraz należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżki finansowej,
 • odpraw emerytalnych, rentowych lub innych,
 • wynagrodzeń i odpraw pieniężnych należnych w razie rozwiązania stosunku pracy.

Pracownik niepełnosprawny otrzymuje dodatek wyrównawczy. Świadczenie przysługuje mu ze względu na siedmiogodzinny dzień pracy. Dodatek najczęściej nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego, ale jest brany pod uwagę w odniesieniu do pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obliczanie dochodu netto -przysługującego za czas urlopu - polega na podzieleniu podstawy wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę. Uzyskany wynik mnoży się przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby, gdyby przebywał w zakładzie pracy.     

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 25.10.2017
  Termin i forma wypłaty wynagrodzenia

  Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do wynagrodzenia za pracę. Wypłacanie pensji odbywa się według zasad, które określa kodeks pracy. Istnieją konkretne wskazówki dotyczące terminu i formy przekazania wynagrodzenia.

 • 24.10.2017
  Akordowy system wynagradzania pracowników - przepisy

  Zbieranie owoców, produkowanie części do sprzętów AGD, wytwarzanie mebli – za takie zajęcie może przysługiwać wynagrodzenie w systemie akordowym. Osoba, która pracuje na akord, otrzymuje pieniądze za liczbę produktów wykonanych w określonym czasie. Przed podjęciem pracy akordowej, warto poznać swoje prawa.   

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

25.10.2017
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia

Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do wynagrodzenia za pracę. Wypłacanie pensji odbywa się według zasad, które określa kodeks pracy. Istnieją konkretne wskazówki dotyczące terminu i formy przekazania wynagrodzenia.

24.10.2017
Akordowy system wynagradzania pracowników - przepisy

Zbieranie owoców, produkowanie części do sprzętów AGD, wytwarzanie mebli – za takie zajęcie może przysługiwać wynagrodzenie w systemie akordowym. Osoba, która pracuje na akord, otrzymuje pieniądze za liczbę produktów wykonanych w określonym czasie. Przed podjęciem pracy akordowej, warto poznać swoje prawa.   

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.