Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin

Pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na pół lub ćwierć etatu, ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Liczba dni wolnych jest proporcjonalna do stażu pracy oraz do wymiaru godzin. Zmienia się również wtedy, gdy w ciągu roku korzystamy z urlopu na żądanie.   

Czy przysługuje urlop na pół etatu?

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych zostały określone w kodeksie pracy (art. 155-173: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu. Osobie, która pracuje krócej niż rok, przysługują dni wolne w wymiarze proporcjonalnym do liczby przepracowanych miesięcy. Za każdy pełny miesiąc należy się 1/12 urlopu.

Czas trwania urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wynosi:

 • 20 dni, jeśli pracujemy krócej niż 10 lat;
 • 26 dni, jeśli pracujemy 10 lat lub dłużej.

Jak obliczyć urlop na pół etatu?

Na długość urlopu wpływa również wymiar czasu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu, który posiada ponad 10-letni staż urlopowy, przysługuje 13 dni urlopu wypoczynkowego. Wynika to z wykonania działania: 26 / 2 = 13. Pracownik, który ma prawo do 26 dni urlopu i jest zatrudniony w wymiarze ¼ etatu, może przebywać na urlopie w wymiarze 7 dni (26 / 4 = 6,5). Przy dokonywaniu obliczeń niepełny dzień zaokrągla się w górę. Korzystanie z maksymalnie 4-dniowego urlopu na żądanie zmniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego.  

Podstawowy wymiar urlopu nie może przekroczyć 20 lub 26 dni. Sytuacja, w której liczba ta zostanie przekroczona, może mieć miejsce, jeśli pracownik kilka razy w ciągu roku kalendarzowego zmienia pracodawcę, a każdy pracodawca dokonuje zaokrąglenia w górę do pełnego wymiaru urlopu.

Jeżeli pracownik niepełnoetatowy zmienia czas pracy w trakcie miesiąca kalendarzowego, wymiar jego urlopu przelicza się proporcjonalnie do aktualnego wymiaru etatu. Przeliczenie obejmuje okres od początku miesiąca następnego po dokonanej zmianie etatu

W przypadku osób zatrudnionych po raz pierwszy na niepełnym etacie, wymiar urlopu może dać wynik liczby niecałkowitej. Ze względu na brak przepisu określającego ustalenia, że niepełny wymiar urlopu powinien zostać zaokrąglony w górę, można w tym przypadku zastosować dwa rozwiązania:

 • zaokrąglenie urlopu do pełnego dnia, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznego wymiaru urlopu pracownika w ciągu roku, liczącego 20 lub 26 dni,
 • naliczenie urlopu wypoczynkowego z podziałem na godziny i minuty – zgodnie z pierwotnym ustaleniem przysługującego wymiaru urlopu.

Urlop na żądanie w pytaniach i odpowiedziach

Kalkulator zatrudnienia – obliczanie stażu urlopowego

Staż urlopowy ustala się zgodnie z zasadami wskazanymi m.in. w tzw. rozporządzeniu urlopowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014). Okresy, jakie należy uwzględnić, to:

 • czas zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy,
 • poprzednie zatrudnienie (przerwy pomiędzy zakończeniem jednej pracy i podjęciem kolejnej nie mają znaczenia),
 • zakończone okresy nauki w szkole:

– zawodowej,

– średniej,

– policealnej,

– wyższej;

 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • czynna służba wojskowa,
 • zawodowa służba wojskowa,
 • służba w charakterze policjanta lub funkcjonariusza,
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w gospodarstwie współmałżonka,
 • okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów przypadający po ukończeniu 16. roku życia i poprzedzający przejęcie gospodarstwa,
 • urlop bezpłatny,
 • urlop bezpłatny udzielony w związku z wykonywaniem pracy u innego pracodawcy,
 • bezpłatny urlop szkoleniowy,
 • okres zatrudnienia u pracodawców zagranicznych,
 • wykonywanie pracy nakładczej,
 • okres, za który pracownik otrzymał odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • okres, za który pracownik otrzymał wynagrodzenie w związku z orzeczeniem sądu przywracającym go do pracy lub odszkodowanie z powodu bezprawnie rozwiązanego stosunku pracy przez pracodawcę.

Wynagrodzenie urlopowe pracownika niepełnoetatowego

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby pracował. Wysokość pensji ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu urlopowym. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do płacy proporcjonalnej do zajmowanej części etatu. Powinny otrzymać również ekwiwalent pieniężny za urlop, który nie został wykorzystany ze względu na rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.  

Urlop na pół etatu w 2019 r. 

W 2019 roku pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu, który ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, przysługuje 13 dni urlopu (1/2 x 26 dni = 13 dni). W przypadku osób pracujących na pół etatu, które mają prawo do 20 dni wolnych, liczba ta wynosi 10 dni (1/2 x 20 = 10 dni).

Osobie pracującej na trzy czwarte etatu, która ma prawo do 26 dni urlopu, przysługuje 19,5 dnia wolnego, co wynika z wyliczenia: ¾ x 26 dni = 19,5 dnia. Ze względu na zaokrąglenie urlopu udzielanego proporcjonalnie do czasu pracy pracownik ten może wziąć 20 dni urlopu. Analogicznie: osoba, która ma prawo do 20 dni urlopu, będzie mogła wypoczywać przez 15 dni (3/4 x 20 = 15 dni). 

Urlop na pół etatu w świadectwie pracy

Pracodawca zamieszcza w ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy informację na temat urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika. Podana jest tam wyłącznie liczba dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługująca pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy. Wskazuje się także liczbę dni wykorzystanego urlopu lub ekwiwalent pieniężny przysługujący za niewykorzystany urlop. Odrębnie podawana jest liczba dni i godzin urlopu na żądanie wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy

Sposób wypełniania świadectwa pracy określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960600282.