Wadliwe wykonanie pracy a wynagrodzenie zasadnicze

Pensja pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków i premii. Wysokość płacy powinna być adekwatna do kwalifikacji zatrudnionego, rodzaju obowiązków, a także jakości ich realizowania. Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę może zostać obniżone.    

Płaca zasadnicza

Pensja pracownika składa się z różnych elementów. Jej najważniejsza część to wynagrodzenie zasadnicze (art. 78 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Po spełnieniu określonych warunków, mamy szansę otrzymać również premie, nagrody oraz dodatki. Zasady, zgodnie z którymi ustala się wysokość pensji pracowników w danym zakładzie pracy, powinny zostać określone w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym czy umowie o pracę. Płaca zasadnicza - wraz z dodatkami – nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku.     

Wadliwe wykonanie pracy

Za pracę, która z winy pracownika została wykonana wadliwie, pensja nie przysługuje. Płaca ulega zmniejszeniu, gdy jakość produktów lub usług jest niższa, a zatrudniony ponosi za to odpowiedzialność (art. 82 kodeksu pracy). Aby móc obniżyć wynagrodzenie, pracodawca ma obowiązek udowodnić winę pracownika i wykazać związek pomiędzy działaniem podwładnego a niską jakością efektów jego pracy. Nie ma znaczenia, czy obniżenie jakości pracy jest efektem działań umyślnych, czy nieumyślnych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lutego 2008 r. III APa 272/2006, karę za nieodpowiednie wykonanie obowiązków można nałożyć wyłącznie na jednego pracownika. Nie jest możliwe wyciągnięcie konsekwencji finansowych wobec całego zespołu. Ciężar udowodnienia winy spoczywa na pracodawcy. Zatrudniony nie powinien ponosić konsekwencji, jeśli wadliwe wykonanie pracy było wynikiem wykorzystywania materiałów niskiej jakości, dostarczonych przez przełożonego. Nie można karać go również wtedy, gdy na polecenie zwierzchnika wykonywał określone obowiązki, mimo że nie posiadał niezbędnych kwalifikacji. Pracownik, który nie zgadza się z decyzją pracodawcy i nie przyznaje się do winy, może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.

Obniżenie płacy powinno być proporcjonalne do rozmiaru błędu popełnionego przez pracownika. Usunięcie wady sprawia, że zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie w wymiarze adekwatnym do jakości towaru lub usługi. Pracodawca ma obowiązek poinformować podwładnego na piśmie o obniżeniu wynagrodzenia. Musi wskazać konkretny powód swojej decyzji, podstawę prawną, a także wysokość kwoty potrącenia.

Koszt zatrudnienia pracownika - kalkulator

Zatrudniający wypłaca podwładnemu wynagrodzenie, od którego potrąca składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Dodatkowo, z własnych środków opłaca składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest o kilkaset złotych wyższy niż płaca wynikając z umowy. W ustaleniu, ile kosztuje zatrudnienie pracownika pomoże kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.