Wynagrodzenie chorobowe – ABC

Podczas niezdolności do pracy możemy otrzymywać dwa świadczenia finansowe. Przez pierwsze 33 dni choroby przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe, później - zasiłek. W trakcie choroby wysokość pensji zależy od przyczyny nieobecności.

Ile wypłaty na chorobowym?

Zasady przyznawania i obliczania wysokości świadczeń chorobowych znajdują się w kodeksie pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141, a także w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636.

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę. Nabywamy do niego prawo po upływie okresu wyczekiwania – czasu obowiązkowego, nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okres wyczekiwania wynosi 30 dni, jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub 90 dni, gdy podpisaliśmy umowę-zlecenie. Okresy ubezpieczenia sumują się, jeśli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni. Chorobowe płatne przysługuje nam za każdy dzień niezdolności do pracy, także wolny.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, jakie otrzymywaliśmy w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego wynosi 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku i zależy od przyczyny niezdolności do pracy.

80% podstawy otrzymamy, gdy lekarz wystawił zwolnienie ze względu na:

  • chorobę,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną.

100% podstawy przysługuje ze względu na:

  • chorobę w trakcie ciąży,
  • wypadek w pracy lub w drodze do/z pracy,
  • poddanie się badaniom lub zabiegom lekarskim w związku z oddawaniem komórek lub narządów.  

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego, odliczamy od kwoty pensji brutto składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe – łącznie 13,71%. Za każdy dzień niezdolności do pracy przysługuje nam 1/30 podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Podstawę pensji, pomniejszoną o wysokość składek, dzielimy przez 30 – niezależnie od tego, ile dni ma dany miesiąc. Uzyskany wynik mnożymy przez liczbę dni kalendarzowych, w trakcie których trwała niezdolność do pracy. Bierzemy pod uwagę również niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy. Następnie mnożymy uzyskany wynik przez procent, w zależności od przyczyny powstania nieobecności w pracy ( np. dla zwolnienia ze względu na grypę będzie to 80%, w przypadku choroby w trakcie ciąży 100%). Po wykonaniu powyższych działań otrzymujemy wynagrodzenie chorobowe.  

Narzędziem pomocnym w dokonywaniu obliczeń jest kalkulator chorobowy Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/jak-obliczyc-wynagrodzenie-chorobowe-kto-moze-otrzymac-zasilek-chorobowy-z-zus/.  Dzięki niemu możemy szybko określić, jaka część pensji przysługuje nam za okres niezdolności do pracy, który wynosił nie więcej niż 33 dni.