Wynagrodzenie chorobowe – komu przysługuje i na jakich zasadach?

Pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim przez maksymalnie 33 dni, przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wysokość pensji jest w tym czasie uzależniona od przyczyny niezdolności do pracy.   

Dla kogo wynagrodzenie chorobowe?

Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141), w okresie niezdolności do pracy przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe. Osoby, które ukończyły 50 rok życia, mogą pobierać je przez 14 dni, a młodsi pracownicy – przez 33 dni niezdolności do pracy. Okresy choroby sumuje się przez cały rok kalendarzowy, niezależnie od długości przerw, jakie pomiędzy nimi wystąpiły. Prawo do świadczeń zyskują ci, którzy opłacają składkę chorobową (2,45% podstawy), czyli głównie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia, są zobowiązane do opłacania składek: emerytalnej, rentowej i zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna i odprowadza się ją na wniosek zleceniobiorcy. Osoba, która opłaca składkę chorobową, po upływie okresu wyczekiwania nabywa prawo do świadczeń chorobowych.

Obowiązek przekazywania pracownikowi wynagrodzenia chorobowego spoczywa na pracodawcy. Zasiłek wypłacany jest przez ZUS, ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.      

Jak naliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego jest uzależniona od przyczyny niezdolności do pracy i wynosi:

  • 80% - w przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
  • 100% - gdy choroba przypada w czasie ciąży lub niezdolność do wykonywania obowiązków zawodowych jest skutkiem wypadku przy pracy (w drodze do/z pracy);
  • 100% - jeśli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie ze względu na badanie lub zabieg pobierania tkanek bądź narządów.

Zasady ustalania wysokości świadczenia chorobowego zostały określone w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636). Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane za każdy dzień niezdolności do pracy – dotyczy to również dni wolnych.