Wynagrodzenie na umowie-zleceniu - ABC

Wynagrodzenie wykonawcy zleceń – w przeliczeniu na stawkę godzinową – nie powinno być niższe niż 13 zł brutto. Od płacy zwykle odlicza się składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje dobrowolnie.   

Minimalna stawka godzinowa

Zleceniobiorcy nie mają zagwarantowanej najniższej pensji krajowej, ale przysługuje im minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę, który określa się zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265.

Składki od umowy-zlecenie

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne jest konieczne, jeśli zlecenie stanowi jedyny tytuł ubezpieczeń. Przy kilku umowach składki są potrącane, dopóki całkowity miesięczny przychód z umów nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zleceniodawca nie musi opłacać składek, jeśli zleceniobiorca jest zatrudniony gdzieś indziej na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenie. Od umów zawieranych z emerytami i rencistami należy odprowadzać składki. Ich wysokość jest jednakowa dla umowy o pracę i dla zlecenia.   

Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla osób pozostających w stosunku pracy i dobrowolne dla zleceniobiorców. Jego wysokość to 2,45% wynagrodzenia brutto. Świadczenia, takie jak: wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, przysługują po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu. Ubezpieczonemu należy się także zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek macierzyński. Informacje dotyczące świadczeń znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-choroby-i-macierzynstwa/rodzaje-swiadczen-wyplacanych-z-ubezpieczenia-chorobowego/. Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga złożenia pisemnego wniosku.       

Umowa-zlecenie – obliczanie pensji

Wyliczanie wynagrodzenia z umowy zlecenia polega na odjęciu od kwoty brutto składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Najpierw konieczne jest określenie wysokości potrąceń:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%),
  • składka na ubezpieczenie rentowe (1,5%),
  • składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%),
  • zaliczka na podatek dochodowy – zasady jej obliczania są wskazane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

Jak obliczyć umowę zlecenie poprawnie i szybko? Jednym ze sposobów jest skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.