Wynagrodzenie przestojowe – jak ustalić stawkę?

Awaria maszyn, przerwa w dostawie prądu, brak materiałów – to przykładowe powody, ze względu na które nie możemy wykonywać pracy. Wówczas należy nam się wynagrodzenie przestojowe. Jego wysokość ma związek ze stawką, jaka została określona w umowie. Pieniądze nie przysługują, jeśli przestój w pracy nastąpił z naszej winy.

Wymiar wynagrodzenia przestojowego – podstawa prawna

Z art. 81 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) wynika, że jeśli zatrudniony był gotów do wykonywania pracy, ale nie mógł tego robić, przysługuje mu wynagrodzenie. Jego wysokość zależy od osobistego zaszeregowania, tzn. obejmuje płacę zasadniczą i dodatek funkcyjny. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyrokach: z 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106), z 16 listopada 2000 r. (sygn. akt I PKN 455/00, OSNP 2002/11/268) oraz z 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt II PK 3/11, M.P.Pr. 2011/12/649-653). Wynagrodzenie przestojowe nie może być niższe niż płaca minimalna.  

Przestój w pracy – co dalej?

Za czas przestoju możemy otrzymać 60% wynagrodzenia, które przysługiwałoby nam, gdybyśmy pracowali. Dzieje się tak, gdy w umowie nie została określona stawka godzinowa lub miesięczna. Przy ustalaniu należności za jedną godzinę - gdy wysokość pensji wynika ze stawki miesięcznej - podaną kwotę dzieli się przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu. Pieniądze nie przysługują, jeśli przestój wynika z naszej winy.

Pracodawca może powierzyć nam inne obowiązki, jeśli nie możemy pracować na naszym stanowisku. Za wykonywanie nowych zadań przysługuje nam wynagrodzenie nie niższe niż to, które wynika z naszego osobistego zaszeregowania. Pracownikowi - zatrudnionemu przy pracach zależnych od pogody - przysługuje wynagrodzenie za czas przestoju, spowodowanego przez złe warunki atmosferyczne. Wysokość stawek powinna zostać wskazana w umowie o pracę, układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania.

Przy ustalaniu wymiaru wynagrodzenia postojowego uwzględnia się premie regulaminowe, ale nie bierze się pod uwagę jednorazowych wypłat o charakterze uznaniowym. Ta sama zasada obowiązuje w trakcie obliczania wysokości wynagrodzenia urlopowego. Pracodawca nie może w trakcie przestoju wysłać nas na urlop bezpłatny, aby uniknąć wypłacenia pensji.     

Więcej informacji na temat wynagrodzenia przestojowego można znaleźć w broszurze wydanej przez Państwową Inspekcję Pracy: https://www.pip.gov.pl/pwp/pdf/wynagrodzenia.pdf.     

Stawka brutto – netto

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej potencjalny pracodawca podaje wysokość wynagrodzenia brutto. To od tej kwoty zależy wymiar wynagrodzenia postojowego. Od wskazanej stawki odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Dopiero po odjęciu wszystkich należności - uzyskujemy wynik netto. Aby szybko uporać się z obliczeniami, warto skorzystać z praktycznego narzędzia, jakim jest kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.