Wynagrodzenie za czas choroby – od czego zależy?

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Dzięki opłacaniu składek na ubezpieczenie chorobowe, może otrzymywać pensję również w trakcie niezdolności do wykonywania obowiązków.     

Świadczenia chorobowe

Informacje o wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymuje za czas niezdolności do pracy, znajdują się w art. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636).

1. Wynagrodzenie chorobowe (art. 92 kodeksu pracy): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141)  

W czasie pierwszych 33 (lub 14) dni choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Należy się pracownikowi, który ma za sobą tzw. okres wyczekiwania. Prawo do świadczenia nabywa się po 30 dniach nieprzerwanego opłacania składki zdrowotnej. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia - okres wyczekiwania wynosi 90 dni.

2. Zasiłek chorobowy

Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi od 34 dnia niezdolności do pracy. Zatrudniony, który ukończył 50. rok życia, nabywa prawo do zasiłku od 15 dnia choroby. Pracownik otrzymuje pieniądze za każdy dzień niezdolności do pracy – również za dni, które byłyby dla niego dniami wolnymi. Prawo do zasiłku mają osoby, które opłacały składkę na ubezpieczenie chorobowe przez odpowiednio długi czas, a także:

  • absolwenci, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od uzyskania świadectwa lub dyplomu;
  • zatrudnieni, u których niezdolność do pracy jest konsekwencją wypadku przy pracy lub w drodze do/z pracy;
  • ubezpieczeni obowiązkowo, którzy posiadają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  • posłowie i senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie przez 182 lub 270 dni.

3. Świadczenie rehabilitacyjne

Po upływie okresu zasiłkowego, ubezpieczony może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Pieniądze należą się, jeśli pracownik nadal nie jest zdolny do pracy, ale dalsze leczenie może pomóc mu odzyskać sprawność i powrócić do wykonywania obowiązków.

4. Zasiłek wyrównawczy

Świadczenie należy się pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu w związku z poddaniem się rehabilitacji lub przeniesieniem na inne stanowisko pracy.

5. Zasiłek macierzyński

Prawo do niego nabywają pracownice, które urodziły lub przysposobiły dziecko.

6. Zasiłek opiekuńczy

Przysługuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Informacje - na temat rodzajów świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-choroby-i-macierzynstwa/rodzaje-swiadczen-wyplacanych-z-ubezpieczenia-chorobowego/.

Cena netto – kalkulator

Kwota wynagrodzenia, wskazana w umowie o pracę, ma wartość brutto. Od określonej sumy odejmuje się składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Aby wyliczyć sumę netto, jaką otrzymasz na koniec miesiąca, możesz skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl. Narzędzie jest dostępne tutaj: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.