Wynagrodzenie za pracę w nocy – jak obliczyć?

Rekompensatę za pracę w porze nocnej stanowi wynagrodzenie i 20-procentowy dodatek. Jego wysokość zależy od wymiaru płacy minimalnej ustalonej na dany rok. Można otrzymać również dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości 50% albo 100% stawki godzinowej lub czas wolny - w wymiarze 1 lub 1,5 godziny za każdą nadgodzinę.

Kto nie może pracować w nocy?

Pracy w porze nocnej - obejmującej 8 godzin w przedziale: 21:00-7:00 - nie mogą wykonywać:

  • kobiety w ciąży (bezwzględnie – nie istnieją wyjątki od tej reguły);
  • osoby opiekujące się dzieckiem, które nie ukończyło 4 lat (w odniesieniu to tej grupy praca w nocy jest możliwa, o ile pracownik wyrazi na nią zgodę);
  • pracownicy młodociani (bezwzględnie – nie istnieją wyjątki od tej reguły);
  • pracownicy niepełnosprawni (w odniesieniu to tej grupy praca w nocy jest możliwa po uzyskaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego).

Zgodnie z kodeksem pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) nakazywanie przedstawicielom powyższych grup pracy w porze nocnej jest łamaniem przepisów prawa pracy i podlega karze grzywny.  

Co przysługuje za pracę w porze nocnej?

Za pracę w nocy należy się dodatek, którego wysokość jest wyrażona w procentach i zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Aby ustalić wysokość dodatku, należy podzielić kwotę płacy minimalnej przez liczbę godzin do przepracowania. Kolejny krok to obliczenie 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku z pracą w nocy można otrzymać także dodatkową rekompensatę za pracę w godzinach nadliczbowych, jeśli przekroczy się normę dobową lub tygodniową. W takiej sytuacji przysługuje dodatek w wysokości 50% lub 100% stawki godzinowej albo czas wolny w wymiarze proporcjonalnym do liczby nadgodzin lub o połowę wyższym.     

Umowa o pracę - jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Wymiar wynagrodzenia ustala się w kwocie brutto. Od pensji osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę zawsze odlicza się składki na ubezpieczenia ZUS, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Aby obliczyć wysokość płacy za miesiąc, w którym pracowało się również w porze nocnej, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.   

Pracownik pracujący w nocy - definicja

Za pracownika pracującego w porze nocnej uznaje się osobę, w przypadku której:

  • rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej;
  • 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Osoba zatrudniona w takim systemie może pracować maksymalnie przez 8 godzin na dobę, jeśli wykonuje zadania szczególnie niebezpieczne albo wymagające dużego wysiłku fizycznego bądź intelektualnego. Listę takich zadań układa pracodawca, po konsultacjach ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie pracy. W przypadku braku organizacji związkowych zatrudniający musi skonsultować się z przedstawicielami pracowników. Ze względu na obowiązek zapewnienia w firmie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, konieczne jest także zasięgnięcie opinii lekarza medycyny pracy.  

Dodatek nocny - jak liczyć?