Wypadek przy pracy – prawa pracownika

Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

Wypadek przy pracy – definicja

Według art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z realizowaniem przez pracownika rutynowych zadań lub poleceń przełożonych;
  • w trakcie lub w związku z realizowaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w trakcie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ryzykowne zawody, czyli jakie?

Wypadek – jak pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo pracownika?

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, obowiązkiem pracodawcy jest podjęcie niezbędnych czynności eliminujących albo ograniczających zagrożenie. Właściciel firmy musi również zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym osobom, a także ustalić w przewidzianym trybie okoliczności oraz przyczyny wypadku i zastosować właściwe środki, które zapobiegną podobnym zdarzeniom. Obowiązkiem pracodawcy jest również niezwłoczne zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o zbiorowym, ciężkim lub śmiertelnym (a także każdym innym) wypadku, który wywołał wspomniane skutki i ma związek z pracą. Powyższe regulacje opisane zostały w art. 234 §1-2 kodeksu pracy.

Wypadek przy pracy – jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują m.in. takie świadczenia:

  • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego niezdolnego do pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
  • świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie/rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
  • zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego pracownika, którego pensja uległa obniżeniu na skutek stałego/długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego/długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Powyższe ustalenia zostały opisane w art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wypadek przy pracy a wynagrodzenie

Jak wynika z art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy można otrzymywać przez maksymalnie 182 dni. Jego wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (art. 9 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).