Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – jakie świadczenia przysługują?

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, ma prawo do świadczenia chorobowego i rentowego. Nie przysługuje mu jednak odszkodowanie, ponieważ należy się wyłącznie osobom, które doznały urazów w związku z wypadkiem przy pracy.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Pracodawca musi opłacać składkę wypadkową za osobę, którą zatrudnia na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia. Obowiązek opłacania składek: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i zdrowotnej odnosi się do większości zleceniobiorców. Wyjątek stanowią uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenie, które :

 • pracują również w innej firmie, w której otrzymują wynagrodzenie co najmniej równe płacy minimalnej,
 • pracują również na podstawie innej umowy zlecenie, z której wynagrodzenie jest co najmniej równe płacy minimalnej.

Przystąpienie do ubezpieczenia wypadkowego gwarantuje prawo do świadczeń:

 • chorobowego,
 • rentowego,
 • odszkodowawczego.

Jakie prawa ma pracownik w związku z wypadkiem w drodze do/z pracy?

Osobie, która doznała wypadku w drodze do/z pracy należy się:

 • Wynagrodzenie chorobowe i wynagrodzenie za pracę

Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy ubezpieczony ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jego wysokość wynosi 100%, jeśli choroba powstała w wyniku wypadku w drodze do/z pracy. Od 34. dnia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS - w wysokości 100%, maksymalnie przez 182 dni. Jeśli ubezpieczony, który uległ wypadkowi, pracuje w dwóch miejscach, przysługują mu dwa zasiłki po 100%.

 • Świadczenie rentowe

Po upływie okresu zasiłkowego pracownik może pobierać świadczenie rehabilitacyjne – należne, gdy pełna sprawność nie została dotychczas przywrócona, ale rokowania są dobre. Przez pierwsze 3 miesiące świadczenie jest wypłacane w wysokości 90%. Po upływie tego czasu jego wymiar maleje do 75%.

 • Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek przysługuje, gdy wynagrodzenie pracownika zostało obniżone ze względu na stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

W związku z wypadkiem, który miał miejsce w drodze do lub z firmy, odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego się nie należy. Jest przyznawane wyłącznie osobom, które uległy wypadkowi przy pracy.

Kiedy pracownik traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego?

Wypadek w drodze do/z pracy to zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego należą się, jeśli droga była najkrótsza (lub najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych) i nie została przerwana na dłużej niż wymagała tego uzasadniona potrzeba. Droga do/z pracy to dystans do miejsca lub z miejsca:

 • zamieszkania,
 • innego zatrudnienia,
 • wykonywania funkcji i zadań zawodowych poza siedzibą pracodawcy,
 • spożywania posiłków,
 • odbywania nauki lub studiów.

Świadczenie chorobowe i renta z tytułu wypadku w drodze do/z pracy nie przysługują, jeśli:

 • pracownik, który uległ wypadkowi, był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku;
 • zakład pracy nie otrzymał protokołu powypadkowego lub karty wypadku;
 • incydent nie może zostać uznany za wypadek w drodze do lub z pracy (w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887);
 • protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają bezpodstawne stwierdzenia.