Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

Wynagrodzenia – prawo pracy

Termin wypłaty wynagrodzenia reguluje art. 85 kodeksu pracy. Ustawę można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141. Z przepisów wynika, że pensja powinna trafiać do pracownika przynajmniej raz w miesiącu, po zakończeniu konkretnego okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy wypłaca się z dołu, do 10. dnia kolejnego miesiąca lub w dniu poprzedzającym, jeśli termin przypada w weekend lub w święto. Suma, którą otrzymuje pracownik, to nie tylko najniższe wynagrodzenie na rękę, ale także niektóre dodatki, m.in. funkcyjny i stażowy. Dodatkową należność za pracę w godzinach nadliczbowych lub w niedzielę i święta pracodawca może wypłacić na koniec okresu rozliczeniowego.   

Odprawa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Niektóre świadczenia otrzymujemy w dniu ustania stosunku pracy – chodzi np. o odprawę i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Warunki wypłacania i wysokość odprawy zostały określone w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844). Świadczenie przysługuje osobom, które tracą posady w wyniku redukcji zatrudnienia, prowadzonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Zatrudniający musi przekazać pieniądze w dniu ustania stosunku pracy lub (najpóźniej) w trakcie wypłaty ostatniego wynagrodzenia.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop jest wypłacany zgodnie z zasadami zapisanymi w tzw. rozporządzeniu urlopowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014). Świadczenie zaczyna przysługiwać wraz z ustaniem stosunku pracy, jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w naturze ze względu na rozwiązanie umowy (art. 171 kodeksu pracy). Pracodawca musi wypłacić należną kwotę w dniu wygaśnięcia stosunku pracy. Istnieją dwa wyjątki od tej reguły. Nie trzeba wypłacać ekwiwalentu, jeśli natychmiast po wygaśnięciu jednej umowy, strony zawierają drugą. W takiej sytuacji urlop może być wykorzystany w naturze. Drugi wyjątek to objęcie pracownika ubezpieczeniem urlopowym, którego wysokość odpowiada kwocie ekwiwalentu lub ją przewyższa.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pracownikom jednostek sfery budżetowej przysługuje prawo do trzynastej pensji. Zasady wypłacania świadczenia są wskazane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971601080). „Trzynastkę” wypłaca się w ciągu pierwszego kwartału - następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Trzynasta pensja przysługuje w dniu ustania stosunku pracy, jeśli przyczyną jego rozwiązania była likwidacja przedsiębiorstwa. Termin wypłaty świadczenia dla pracowników spoza budżetówki zależy od regulacji wewnątrzzakładowych lub od umowy o pracę.