Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

Wynagrodzenia – prawo pracy

Termin wypłaty wynagrodzenia reguluje art. 85 kodeksu pracy. Ustawę można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141. Z przepisów wynika, że pensja powinna trafiać do pracownika przynajmniej raz w miesiącu, po zakończeniu konkretnego okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy wypłaca się z dołu, do 10. dnia kolejnego miesiąca lub w dniu poprzedzającym, jeśli termin przypada w weekend lub w święto. Suma, którą otrzymuje pracownik, to nie tylko najniższe wynagrodzenie na rękę, ale także niektóre dodatki, m.in. funkcyjny i stażowy. Dodatkową należność za pracę w godzinach nadliczbowych lub w niedzielę i święta pracodawca może wypłacić na koniec okresu rozliczeniowego.   

Odprawa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Niektóre świadczenia otrzymujemy w dniu ustania stosunku pracy – chodzi np. o odprawę i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Warunki wypłacania i wysokość odprawy zostały określone w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844). Świadczenie przysługuje osobom, które tracą posady w wyniku redukcji zatrudnienia, prowadzonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Zatrudniający musi przekazać pieniądze w dniu ustania stosunku pracy lub (najpóźniej) w trakcie wypłaty ostatniego wynagrodzenia.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop jest wypłacany zgodnie z zasadami zapisanymi w tzw. rozporządzeniu urlopowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014). Świadczenie zaczyna przysługiwać wraz z ustaniem stosunku pracy, jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w naturze ze względu na rozwiązanie umowy (art. 171 kodeksu pracy). Pracodawca musi wypłacić należną kwotę w dniu wygaśnięcia stosunku pracy. Istnieją dwa wyjątki od tej reguły. Nie trzeba wypłacać ekwiwalentu, jeśli natychmiast po wygaśnięciu jednej umowy, strony zawierają drugą. W takiej sytuacji urlop może być wykorzystany w naturze. Drugi wyjątek to objęcie pracownika ubezpieczeniem urlopowym, którego wysokość odpowiada kwocie ekwiwalentu lub ją przewyższa.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pracownikom jednostek sfery budżetowej przysługuje prawo do trzynastej pensji. Zasady wypłacania świadczenia są wskazane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971601080). „Trzynastkę” wypłaca się w ciągu pierwszego kwartału - następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Trzynasta pensja przysługuje w dniu ustania stosunku pracy, jeśli przyczyną jego rozwiązania była likwidacja przedsiębiorstwa. Termin wypłaty świadczenia dla pracowników spoza budżetówki zależy od regulacji wewnątrzzakładowych lub od umowy o pracę.    

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

  Odprawę możemy otrzymać wtedy, gdy pracodawca wręczy nam wypowiedzenie np. ze względu na redukcję etatów. Dodatkowe świadczenie należy się pracownikowi, który traci pracę z powodów niezależnych od niego. Pieniądze nie przysługują, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

 • 21.10.2017
  Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

  Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

 • 06.10.2017
  Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC

  Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

24.10.2017
Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

Odprawę możemy otrzymać wtedy, gdy pracodawca wręczy nam wypowiedzenie np. ze względu na redukcję etatów. Dodatkowe świadczenie należy się pracownikowi, który traci pracę z powodów niezależnych od niego. Pieniądze nie przysługują, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

21.10.2017
Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

06.10.2017
Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC

Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 10.06.2022
  Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

  Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

 • 07.06.2022
  Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

  Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

10.06.2022
Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

07.06.2022
Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.