Zarobki pracownika etatowego w 2018 r.

W 2018 r. każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze godzin ma prawo do pensji w wysokości co najmniej 2100 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej sprawia, że możemy otrzymać również wyższy dodatek za pracę w porze nocnej oraz odprawę należną w związku ze zwolnieniami grupowymi.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Najniższa pensja krajowa wzrasta w każdym roku. W 2017 r. wynosiła 2000 zł brutto, a w 2018 r. jej wymiar zwiększył się do 2100 zł brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747).  

Od tego, ile wynosi płaca minimalna, zależy m.in. wymiar świadczeń chorobowych.

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych

Na podstawie kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustala się również wysokość świadczeń, takich jak: dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie przestojowe i za czas gotowości do pracy, odprawa przyznawana w związku ze zwolnieniami grupowymi, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, mobbing lub dyskryminację. Od tego, ile wynosi płaca minimalna, zależy też wysokość kwot wolnych od potrąceń.   

Umowa o pracę – wynagrodzenie netto

Zgodnie z kodeksem pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo m.in. do wynagrodzenia, które:

  • wynosi co najmniej tyle co płaca minimalna (przy założeniu, że pracownik wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzin);
  • odpowiada kwalifikacjom, doświadczeniu oraz ilości i jakości pracy wykonywanej przez daną osobę;
  • jest wypłacane regularnie.

Wynika to z kodeksu pracy i z orzecznictwa, np. z uchwały Sądu Najwyższego 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86).

Pracownik nie może zrezygnować z pensji ani przekazać jej innej osobie. Prawo pracy umożliwia dokonywanie potrąceń, np. na pokrycie zaległych świadczeń alimentacyjnych. Odliczeń dokonuje się według ściśle określonych zasad.

Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887) od wynagrodzenia odlicza się także składki ZUS:

  • emerytalną,
  • rentową,
  • chorobową,
  • zdrowotną.

Pensja zmniejsza się również o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość podatku, jaki pracownik płaci w skali roku, zależy m.in. od jego dochodów (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350).

Ustalenie wymiaru wynagrodzenia netto jest możliwe dzięki samodzielnemu dokonaniu obliczeń. Można również skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

Kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl