Zasiłek chorobowy – kiedy i na jakich zasadach nam przysługuje?

Zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA usprawiedliwia naszą nieobecność w pracy. W tym czasie przysługują nam świadczenia pieniężne. Podpowiadamy, kiedy i na jakich zasadach można udać się na „chorobowe”.

Wyliczenie wynagrodzenia za chorobę

Warunki wypłacania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego zostały określone w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636. Zasady, zgodnie z którymi wystawia się i dostarcza zwolnienie lekarskie do ZUS, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042732711.

Do świadczeń chorobowych mają prawo osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym przez odpowiednio długi czas. Tzw. okres wyczekiwania wynosi:

  • 30 dni dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • 90 dni dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.

1. Grypa

Lekarz diagnozujący chorobę wystawia zaświadczenie ZUS ZLA – w wersji papierowej lub elektronicznej. Mamy maksymalnie 7 dni na dostarczenie druku do pracodawcy. W przeciwnym razie wysokość świadczenia chorobowego zostanie obniżona o 25% – za każdy dzień występujący pomiędzy 8 dniem od wystawienia zaświadczenia a datą jego dostarczenia. Termin liczy się od dnia następującego po wystawieniu zwolnienia. Pracodawca ma obowiązek natychmiast dostarczyć druk do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za czas niezdolności do pracy – spowodowanej chorobą – przysługuje świadczenie chorobowe w wysokości 80% podstawy.

2. Chore dziecko

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy otrzymujemy również ze względu na chorobę dziecka. W tym czasie pobieramy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie jest wypłacane w wysokości 80% podstawy. Przysługuje za każdy dzień nieobecności – również za dni wolne od pracy. Oprócz tego mamy prawo do dwóch dni opieki nad małoletnim, za które otrzymujemy wynagrodzenie w pełnej wysokości.

3. Oddawanie krwi

Dokument, który reguluje kwestię zwalniania pracownika w związku z oddawaniem krwi, to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600281). Za taki dzień przysługuje nam świadczenie chorobowe w wysokości 100% podstawy.

4. Choroba w ciąży

Szczególnej ochronie prawnej podlegają pracownice w ciąży. W związku z chorobą w tym czasie możemy liczyć na wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy. Taki sam wymiar obowiązuje, jeśli niezdolność do wykonywania obowiązków jest wynikiem wypadku przy pracy bądź w drodze do/z pracy.

5. Niezdolność do pracy spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia

Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby i macierzyństwa nie mamy prawa do wynagrodzenia chorobowego, jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem umyślnego złamania prawa.