Zasiłek przedemerytalny – komu przysługuje i ile wynosi?

Życie zawodowe dojrzałych osób bywa pełne wyzwań. W razie nieoczekiwanej likwidacji stanowiska czy upadłości firmy nie jest im łatwo znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Jeśli jesteś w którejś z wymienionych sytuacji, dowiedz się, czy przysługuje Ci zasiłek przedemerytalny. To świadczenie, o którym zdecydowanie warto dowiedzieć się więcej.

Czego dowiesz się z artykułu?

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – różnica
Świadczenie przedemerytalne a praca – jakie warunki trzeba spełnić?
Świadczenie przedemerytalne 2020 – wysokość

Świadczenie przedemerytalne jest wypłacane potrzebującym seniorom. Jego założeniem jest udzielenie wsparcia osobom, które niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego utraciły swoje źródło utrzymania. Aby otrzymać zasiłek, trzeba jednak spełnić kilka kryteriów.

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – różnica

Na początku warto rozróżnić dwa pojęcia, z którymi możesz spotkać się w internecie – zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne. Zasiłek był regulowany w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która to została uchylona ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To oznacza, że obecnie nie są już przyznawane zasiłki przedemerytalne. Potocznie jednak świadczenia przedemerytalne po nowemu także nazywa się również zasiłkami.

Zawody uprawniające do wcześniejszej emerytury

Świadczenie przedemerytalne a praca – jakie warunki trzeba spełnić?

Zanim dowiesz się, ile wynosi zasiłek przedemerytalny, sprawdź, kto może go dostać. Aby ubiegać się o świadczenie, musisz spełniać jeden z trzech warunków:

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy mieć ukończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni), mieć co najmniej 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a pracę stracić z powodu likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności,
  • ukończyć 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) – wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, a pracę stracić z winy pracodawcy,
  • mieć staż pracy minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni) i stracić pracę z winy pracodawcy – w takim wypadku o świadczenie możesz się ubiegać niezależnie od wieku.

To jeszcze nie wszystko. Pamiętaj, że zasiłek przedemerytalny otrzymasz, jeśli spełniasz jeden z powyższych warunków, a dodatkowo:

  • jesteś zarejestrowany jako bezrobotny,
  • przez co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiłeś przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (chyba, że zaistniała uzasadniona przyczyna),
  • złożyłeś wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania dokumentu poświadczającego wymagany okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (180 dni),
  • złożyłeś wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywałeś inną pracę zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo byłeś zatrudniony w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

| Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

Świadczenie przedemerytalne 2020 – wysokość

Zastanawiasz się, ile wynosi świadczenie przedemerytalne? Jego wysokość podlega okresowej waloryzacji, której terminy i zasady przewiduje ustawa emerytalna. Od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zasiłek jest wypłacany w wysokości 1210,99 zł brutto.

Pamiętaj, że jeśli w czasie pobierania świadczenia przedemerytalnego osiągniesz jakikolwiek przychód (zawrzesz umowę, z której tytułu będziesz objęty obowiązkiem ubezpieczenia społecznego), musisz powiadomić o tym organ rentowy. W takiej sytuacji to ZUS zdecyduje, czy będziesz nadal otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości, czy zostanie ono zmniejszone lub całkowicie zawieszone.

| Ile można dorobić na emeryturze?

 

Wiesz już, ile wynosi zasiłek przedemerytalny 2020 netto i kto może się o niego ubiegać. Jeśli chcesz porównać jego wysokość ze swoimi obecnymi zarobkami i potrzebujesz przeliczenia kwoty brutto na netto, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń.