Zwolnienia grupowe – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

O zwolnieniach grupowych mówimy w przypadku rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn dotyczących pracodawcy. W takiej sytuacji zwalnianym osobom przysługuje odprawa pieniężna.

Zwolnienie grupowe – definicja

O zwolnieniu grupowym możemy mówić wtedy, gdy zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę - zatrudniającego co najmniej 20 osób - stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę albo na mocy porozumienia stron). Termin ten stosuje się, jeśli w okresie maksymalnie 30 dni zwolnienie obejmuje:

 • 10 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób;
 • 10% pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 osób;
 • 30 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 300 osób.

Powyższe regulacje wynikają z art. 1 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest skonsultowanie zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego z zakładowymi organizacjami związkowymi. Powinien on zawiadomić zakładowe organizacje związkowe (na piśmie) o przyczynach planowanej redukcji etatów, liczbie zatrudnionych osób oraz grupach zawodowych, do jakich one należą, grupach objętych zamiarem zwolnienia grupowego, a także okresie, w jakim ma nastąpić rozwiązanie stosunków pracy. Należy też podać proponowane kryteria doboru pracowników do zwolnienia i kolejności dokonywania zwolnień, a także propozycje rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem grupowym (jeśli obejmują one świadczenia pieniężne, w dokumencie należy zamieścić wzmiankę o sposobie ustalania ich wysokości). Te same informacje – poza ustaleniem wysokości świadczeń pieniężnych – pracodawca musi przekazać do powiatowego urzędu pracy. Regulacje związane z powiadamianiem zakładowych organizacji związkowych i powiatowego urzędu pracy zawarte zostały w art. 2 wspomnianej ustawy.

Jaka jest wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym?

Pracownikowi zwalnianemu w ramach zwolnień grupowych przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, w przypadku gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, w przypadku gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres trwający od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, w przypadku gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy dłużej niż 8 lat.

Wynika to z art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Należy przy tym mieć na uwadze, że wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania umowy, o czym świadczy ust. 4 wspomnianego artykułu.

Jak przeżyć... zwolnienie z pracy

Ponowne zatrudnienie zwolnionego pracownika

Zgodnie z art. 9 ustawy pracodawca, który zacznie ponownie zatrudniać pracowników w tej samej grupie zawodowej, powinien zatrudnić pracownika zwolnionego w ramach zwolnień grupowych, jeśli osoba ta zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania umowy. Ponowne zatrudnienie powinno nastąpić w okresie 15 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych.

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 02.08.2019
  Zwolnienia grupowe – jak ustala się wysokość odprawy?

  Zła sytuacja ekonomiczna, zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa czy potrzeba pozyskania nowych fachowców – to tylko kilka przyczyn, które mogą mieć wpływ na redukcję zatrudnienia. Jeśli zwalnia się wielu pracowników i nie wynika to z ich winy, przysługują im pewne prawa i przywileje. 

02.08.2019
Zwolnienia grupowe – jak ustala się wysokość odprawy?

Zła sytuacja ekonomiczna, zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa czy potrzeba pozyskania nowych fachowców – to tylko kilka przyczyn, które mogą mieć wpływ na redukcję zatrudnienia. Jeśli zwalnia się wielu pracowników i nie wynika to z ich winy, przysługują im pewne prawa i przywileje. 

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 21.09.2020
  Doradca nieruchomości – obowiązki, wymagania i zarobki

  Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosi 6400 zł brutto. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu – w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później – cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.

 • 05.09.2020
  Podwyżka na macierzyńskim – co mówi na ten temat prawo pracy?

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Czy na macierzyńskim przysługuje podwyżka ?

 • 01.09.2020
  Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

  Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!

21.09.2020
Doradca nieruchomości – obowiązki, wymagania i zarobki

Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosi 6400 zł brutto. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu – w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później – cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.

05.09.2020
Podwyżka na macierzyńskim – co mówi na ten temat prawo pracy?

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Czy na macierzyńskim przysługuje podwyżka ?

01.09.2020
Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!