Umowa-zlecenie a chorobowe – dobrowolna składka ZUS - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Zastanawiasz się, czy masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na umowie-zleceniu? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskujesz prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują z kolei już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dowiedz się, co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jakie korzyści  wynikają z jego opłacania.

Czego dowiesz się z artykułu?

Czy składka chorobowa jest dobrowolna?
Umowa-zlecenie a chorobowe – zasady
Umowa-zlecenie a zwolnienie lekarskie – co daje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?
Ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?
Ile wynosi dobrowolne ubezpieczenie chorobowe? Wymiar świadczeń

Czy składka chorobowa jest dobrowolna?

Zastanawiasz się, czy składka chorobowa jest obowiązkowa, jeśli pracujesz na umowie-zleceniu? Okazuje się, że nie – ale wiele osób uważa, że naprawdę warto ją płacić. To dlatego, że prawo do płatnego zwolnienia chorobowego przysługuje tylko osobie, która opłaca składkę chorobową na umowie-zleceniu. W odróżnieniu od pracowników etatowych zleceniobiorcy robią to dobrowolnie.

Inne osoby, które mogą płacić dobrowolną składkę chorobową, to:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia zgodnie z kodeksem cywilnym, a także osoby z nimi współpracujące,
 • duchowni,
 • osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (nianie),
 • osoby wykonujące pracę na podstawie skierowania do niej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Umowa-zlecenie a chorobowe – zasady

Umowa-zlecenie i nagła choroba – na szczęście takie połączenie okoliczności niekoniecznie musi się skończyć bezpłatnym siedzeniem w domu! Ale aby podlegać ubezpieczeniu chorobowemu jako osoba wykonująca obowiązki na podstawie umowy-zlecenia, musisz doręczyć zleceniodawcy odpowiedni wniosek. Zleceniodawca z kolei przekazuje pismo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenie zaczyna obowiązywać w dniu wskazanym we wniosku i wygasa:

 • w dniu oznaczonym we wniosku,
 • w dniu ustania tytułu ubezpieczenia, tzn. z chwilą rozwiązania umowy-zlecenia,
 • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który pracodawca nie opłacił składki.

Możesz korzystać ze świadczeń także po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeśli:

 • niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i nie ustała po jego wygaśnięciu,
 • choroba trwała co najmniej 30 dni i powstała nie później niż 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia,
 • choroba trwała co najmniej 30 dni i powstała nie później niż 3 miesiące od ustania tytułu ubezpieczenia – jeżeli niezdolność do pracy była spowodowana chorobą zakaźną lub inną dolegliwością, której objawy stają się widoczne po czasie dłuższym niż 14 dni.

W przypadku przerwy ubezpieczony może złożyć wniosek do ZUS o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. We wniosku powinien przedstawić powody opóźnienia. W uzasadnionych przypadkach ZUS może wyrazić zgodę na jej opłacenie po terminie i tym samym dalsze pozostawanie w ubezpieczeniu.

Wynagrodzenie chorobowe pracownika – co przysługuje Ci na umowie o pracę, umowie-zlecenie i umowie o dzieło

Umowa-zlecenie a zwolnienie lekarskie – co daje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Zastanawiasz się, co daje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe na umowie-zleceniu? Opłacanie składki gwarantuje Ci prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, tzn. do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, a także do świadczenia rehabilitacyjnego.

Prawo do zasiłku nabywasz po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który dla zleceniobiorców wynosi 90 dni. Wyjątek stanowią zasiłki macierzyński i opiekuńczy, które przysługują od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, niezależnie od rodzaju zawartej umowy.

Do wspomnianych 90 dni zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe – pod warunkiem że przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym czy odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia. Świadczenie to przysługuje:

 • absolwentom szkół, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
 • osobom, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • osobom ubezpieczonym obowiązkowo, które mają wcześniejszy, co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

| Umowa-zlecenie: 6 ważnych zasad

Ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe na umowie-zleceniu polega na opłacaniu dobrowolnej składki ZUS wynoszącej 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, tzn. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka jest finansowana przez ubezpieczonego, ale za jej przekazanie do ZUS odpowiada pracodawca.

Pamiętaj, że składka chorobowa jest naliczana od pełnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nawet jeśli zleceniobiorca zostanie zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca. Nie jest więc podzielna przez liczbę dni, w których zleceniobiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Ile wynosi dobrowolne ubezpieczenie chorobowe? Wymiar świadczeń

Wysokość zasiłku chorobowego zleceniobiorcy określa się na podstawie miesięcznego przychodu za pełne miesiące kalendarzowe. Zasady ustalania wymiaru świadczenia wynikają z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, według której pracownik otrzyma:

 • 70% podstawy wymiaru za czas przebywania w szpitalu,
 • 80% podstawy wymiaru w przypadku większości chorób, jak np. grypa,
 • 100% podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem choroby w ciąży, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy bądź w drodze do/z pracy.

Świadczenie jest wypłacane maksymalnie przez 182 lub 270 dni w przypadku osób, które zachorowały na gruźlicę lub ich niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Zasiłek wyrównawczy można pobierać maksymalnie przez 24 miesiące. Jego wysokość stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym przed pogorszeniem się stanu zdrowia a dochodami uzyskiwanymi np. po zdiagnozowaniu choroby zawodowej.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego stanowi procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wynosi 90% podstawy za okres pierwszych trzech miesięcy i 75% za pozostały czas.

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy za czas urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego w wymiarze 80% pensji przez cały okres urlopów lub 100% w trakcie urlopu macierzyńskiego i 60% podczas urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80% średniego wynagrodzenia otrzymywanego przez 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy.

Co ważne, na umowie-zleceniu chorobowe nie jest wypłacane ze środków zleceniodawcy. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy zasiłek finansuje ZUS.

Zasiłek macierzyński a umowa-zlecenie

Wiesz już, czy na umowę-zlecenie przysługuje chorobowe. Pamiętaj, że wysokość Twojego wynagrodzenia na umowie-zleceniu zależy m.in. od tego, czy podlegasz ubezpieczeniu społecznemu z tytułów innych niż umowa-zlecenie. Płaca netto zmniejsza się również w związku z opłacaniem właśnie składki chorobowej. Od wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia odprowadza się także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jej wysokość zależy m.in. od kosztów uzyskania przychodu. Aby ustalić wymiar pensji netto, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 20.12.2020
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 25.01.2019
  Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

  Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

20.12.2020
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

25.01.2019
Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 24.10.2022
  Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

  Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

 • 23.09.2022
  Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

  Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

 • 05.08.2022
  Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

  Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

24.10.2022
Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

23.09.2022
Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

05.08.2022
Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.