Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – wszystko, co warto wiedzieć

Pracownik, który opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim i otrzymywać w tym czasie wynagrodzenie lub zasiłek. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w zależności od liczby dni niezdolności do pracy, wskazanej przez lekarza.

Kto wypłaca świadczenia chorobowe?

Aby zyskać prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, musimy opłacać składki przez odpowiednio długi czas. Dla umowy o pracę okres wyczekiwania wynosi 30 dni, a dla umowy zlecenia – 90 dni.

Wynagrodzenie chorobowe otrzymujemy przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy. Za jego wypłacanie odpowiada pracodawca. Od 34 dnia choroby przysługuje nam zasiłek chorobowy - finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji na temat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-chorobowy/z-ubezpieczenia-chorobowego.

Podstawę prawną stanowi ustawa o świadczeniach społecznych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636/.

Pensja - ile wynosi na zwolnieniu lekarskim?

Zasiłek chorobowy otrzymuje się od 34 dnia niezdolności do wykonywania obowiązków lub od pierwszego dnia, jeśli zaświadczenie lekarskie zostało wystawione ze względu na chorobę zawodową lub wypadek przy pracy bądź w drodze do/z pracy. Podstawę stanowi wysokość wynagrodzenia za 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy. Od miesięcznego przychodu należy odjąć wymiar składek (13,71%).

Wysokość świadczenia chorobowego zależy od tego, dlaczego pracownik nie może wykonywać obowiązków. Wynosi:

  • 70% - za czas pobytu w szpitalu - przypadający po 33 dniu niezdolności do pracy;
  • 80% - za okres choroby, której leczenie nie wymaga hospitalizacji;
  • 100% - za czas niezdolności do pracy - spowodowanej chorobą w ciąży, chorobą zawodową lub będącej konsekwencją wypadku przy pracy.

Pracownik, który otrzymał zaświadczenie o niezdolności do pracy, ma 7 dni (liczonych od kolejnego dnia po wystawieniu) na dostarczenie druku pracodawcy. Przekroczenie terminu jest równoznaczne z obniżeniem wysokości świadczenia o 25% za każdy dzień zwłoki (od 8. dnia do dnia dostarczenia zwolnienia). Wymiar zasiłku nie zmniejsza się, gdy pracownik dowiedzie, że opóźnienie nastąpiło ze względu na ważne przyczyny, takie jak np. pobyt w szpitalu. Wysokość świadczenia nie zostaje obniżona, gdy termin upływa w dniu wolnym od pracy. W takiej sytuacji ubezpieczony musi dostarczyć druk w pierwszym dniu roboczym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zakwestionować słuszność wystawienia zaświadczenia lekarskiego.         

Pozostałe świadczenia z ubezpieczenia chorobowego to: świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński oraz zasiłek pogrzebowy. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria wskazane przez ZUS i w odpowiednim terminie złożyć wymagane dokumenty.