Zwolnienie lekarskie – co należy o nim wiedzieć?

Pracownik zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego może korzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego. Wysokość wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku zależy od przyczyny niezdolności do pracy i wynosi 70%, 80% lub 100% pensji. Najwyższe świadczenia otrzymują ciężarne pracownice, krwiodawcy, dawcy organów, a także osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub w drodze do/z pracy.

Płatne zwolnienie chorobowe – dla kogo?

Każdy pracownik, który przez odpowiednio długi czas opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, może korzystać z płatnego zwolnienia zdrowotnego. Tzw. okres wyczekiwania w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni, a w przypadku zleceniobiorców – 90 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub w drodze do/z pracy, mogą korzystać ze świadczeń od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Opłacanie składki chorobowej jest obowiązkowe dla pracowników etatowych i fakultatywne dla zleceniobiorców. Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia podlega ubezpieczeniu chorobowemu, o ile o to zawnioskuje. Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy przysługują przez okres wskazany w zwolnieniu lekarskim. Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę. Od 34. dnia zaczyna przysługiwać mu zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje na temat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego znajdują się w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636.   

Kalkulator zasiłku chorobowego z ZUS

Wysokość świadczenia chorobowego zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Zasiłek w wymiarze 100% normalnego wynagrodzenia przysługuje:

  • w czasie choroby przypadającej na okres ciąży,
  • w związku z oddawaniem tkanek lub narządów,
  • w trakcie niezdolności do pracy, której przyczyną był wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy.

W większości przypadków wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynoszą 80% normalnej pensji. Zasiłek w wysokości 70% wynagrodzenia przysługuje za czas pobytu w szpitalu. Świadczenie może zostać obniżone, jeśli ubezpieczony nie dostarczy pracodawcy zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni (liczonych od kolejnego dnia po uzyskaniu zwolnienia). Wynagrodzenie chorobowe jest niższe o 25 % za każdy dzień po 8. dniu.

Ochrona pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Po 3 miesiącach nieobecności w pracy zatrudniający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (art. 53 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Korzystanie ze zwolnienia lekarskiego w okresie wypowiedzenia nie zatrzymuje jego biegu. Umowa wygasa po upływie 2 tygodni, 1 miesiąca lub 3 miesięcy. Ubezpieczony nie traci prawa do zasiłku. Kolejne zwolnienia lekarskie musi przekazywać bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.