Dodatek urlopowy – jak liczyć?

Pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. W tym czasie zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie urlopowe. W określonych sytuacjach pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia świadczenia urlopowego.

Wypłata za urlop – jak obliczyć?

Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wymaga wyłączenia niektórych składników pensji, takich jak m.in.:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania lub za konkretne osiągnięcie;
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy lub za czas niezawinionego przestoju;
 • nagrody jubileuszowe;
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy;
 • odprawy emerytalne i rentowe;
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia za czas urlopu uwzględnia się składniki wynagrodzenia, takie jak:

 • dodatki stażowe, funkcyjne itp.;
 • premie regulaminowe;
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
 • dodatki za pracę w nocy;
 • wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przepisy dotyczące ustalania wysokości pensji za urlop wypoczynkowy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014).

Dodatek urlopowy – wyrównanie za urlop

Świadczenie urlopowe nie jest tym samym, co wynagrodzenie urlopowe. Wypłacają je pracodawcy spoza sektora finansów publicznych, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników. Ustalając liczbę zatrudnionych, dokonuje się przeliczenia na pełne etaty według stanu aktualnego 1 stycznia danego roku. Wysokość dodatku urlopowego określa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940430163).

Dodatek urlopowy raz w roku przysługuje pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia musi zostać dokonana nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. Maksymalną wysokość dodatku ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Nie może ona przekroczyć równowartości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odpowiadającego rodzajowi zatrudnienia. Dolny pułap nie został określony w przepisach.

Wysokość świadczenia urlopowego oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, które rzeczywiście przepracował zatrudniony. Wynagrodzenie godzinowe należy następnie pomnożyć przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w trybie normalnym. Regulamin wypłacania świadczeń urlopowych powinien zostać uwzględniony w wewnętrznych przepisach, obowiązujących w danym zakładzie pracy.