Zdobywanie kwalifikacji – prawa pracownika

Pracownikowi, który zdobywa dodatkowe kwalifikacje, przysługuje urlop szkoleniowy. Jeśli uczestniczy w obowiązkowych zajęciach, jest zwolniony z całości lub z części dnia pracy. Za czas nieobecności należy się wynagrodzenie. Dbanie o rozwój może być też argumentem podczas rozmowy na temat podwyżki.  

Umowa szkoleniowa

Zgodnie z art. 103 kodeksu pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych to „zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą”.  Aby korzystać z dodatkowych przywilejów, musimy poprosić pracodawcę o zgodę. Prośbę wyrażamy w formie pisemnej. Odpowiedź również jest udzielana na piśmie. Po uzyskaniu zgody sporządza się umowę szkoleniową. Jej zawarcie nie jest konieczne, jeśli pracodawca nie chce zobowiązywać nas do pozostania w firmie po ukończeniu studiów, kursów czy szkoleń. Pracodawca może przyznać nam dodatkowe świadczenia, gdy decydujemy się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Chodzi np. o pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, dojazdów, zakupu podręczników itd. Złamanie postanowień umowy szkoleniowej niesie ze sobą poważne konsekwencje finansowe. Po przerwaniu nauki lub przedwczesnym rozwiązaniu umowy o pracę, musimy zwrócić pracodawcy wszystkie koszty. Ich wysokość powinna być adekwatna do okresu zatrudnienia w trakcie lub po ukończeniu kursu, studiów itd. Dokonanie zwrotu nie jest konieczne, gdy powodem rozwiązania stosunku pracy był np. mobbing, ciężkie naruszenie praw pracowniczych przez pracodawcę lub szkodliwy wpływ wykonywania określonej pracy na nasze zdrowie (stwierdzony przez lekarza).     

Urlop szkoleniowy – ABC  

Jednym z uprawnień przysługujących w związku ze zdobywaniem wiedzy fachowej jest urlop szkoleniowy. Udziela się go w dni będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z harmonogramem. Wymiar urlopu to:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do:

- egzaminów eksternistycznych,

- egzaminu maturalnego,

- egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  • 21 dni w ostatnim roku studiów, na napisanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Podanie o podwyżkę - argumenty

Uzyskanie podwyżki wynagrodzenia w związku ze zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych nie jest prawem pracownika, które wynika z kodeksu pracy lub z innych ustaw. Aby otrzymać wyższą pensję, musimy napisać podanie do pracodawcy, w którym odpowiednio umotywujemy swoją prośbę. Argumenty powinny mieć związek z naszą aktywnością zawodową w konkretnej firmie, nie z sytuacją życiową lub rodzinną. Motywowanie prośby narodzinami kolejnego dziecka lub utratą źródła dodatkowych zarobków jest przejawem braku profesjonalizmu z naszej strony. Możemy powołać się np. na konieczność wykonywania obowiązków, które nie wynikają z naszej umowy o pracę, wysokość zarobków w branży (z uwzględnieniem regionu, stanowiska i doświadczenia) lub uzyskanie dodatkowych umiejętności i uprawnień.